ارتباطات مردمی

ارتباطات مردمی

خواهشمند است قبل از تکمیل و ارسال فرم زیر به این نکات توجه فرمایید:
* مطالب این بخش متناسب موضوع آن به معاونت ها و بخش های مختلف وزارت ارسال می گردد.
* لطفا موضوع اصلی خود را حداکثر در 2 بند 4 سطری مرقوم فرمائید.
* در صورت تمایل اطلاعات مربوط به خود را در جدول مرقوم فرمایید.